สร้างทฤษฎีจากแบบจำลองสำหรับปรากฏการณ์มิราจแบบซุพีเรียร์ และมิราจแบบฟาตามอร์กานา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลทรัพย์ ทรัพย์มี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์ทิพย์ จุลศักดิ์, ชนัตว์ ชามทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมการทางคณิตศาสตร์และสังเคราะห์เป็นทฤษฎี ที่สามารถบรรยายความเป็นไปของธรรมชาติของปรากฏการณ์มิราจแบบซูพีเรียร์ และฟาตามอร์กานา รวมถึงทำให้สามารถแยกแยะถึงปัจจัยที่ทำให้ปรากฏการณ์ทั้งสองมีความแตกต่างกัน แม้ว่าปรากฏการณ์ทั้งสองเกิดจากปัจจัยพื้นฐานเดียวกันคือปรากฏการณ์ Temperature Inversion ในปรากฏการณ์นั้นดัชนีหักเหของแสงเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงโดยสร้างทฤษฎีผ่านการศึกษาจากแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้จัดทำได้ทำการออกแบบ และสร้างขึ้นโดยที่ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างทางฟิสิกส์ที่สำคัญคือดัชนีหักเหของแสงที่เปลี่ยนไปตามความสูง ที่เหมือนกับปรากฏการณ์จริง เพื่อต้องการลดความยุ่งยากในการทำการทดลองกับปรากฏการณ์จริงในธรรมชาติ และเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่มีความสนใจได้นำแนวทางการสร้างแบบจำลองไปใช้ในการศึกษาในอนาคตต่อไป โครงงานนี้มีการออกแบบการทดลองที่เป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้ข้อมูล สมการและทฤษฎีที่ได้มามีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ผลการจัดทำโครงงานสามารถสร้างสมการทางคณิตศาสตร์สำหรับอธิบายปรากฏการณ์ทั้งสองได้อย่างละเอียดทั้งในเชิงคุณภาพที่ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล และเชิงปริมาณคือสามารถหาค่าตำแหน่งเส้นลำแสงในแบบจำลองได้ รวมถึงเมื่อนำข้อมูลและสมการมาสังเคราะห์เป็นทฤษฎีนั้นสามารถแสดงความแตกต่างระหว่างปรากฏการณ์มิราจแบบซูพีเรียร์ และปรากฏการณ์มิราจแบบฟาตามอร์กานาได้ ซึ่งทฤษฎีและสมการที่ได้นั้นสามารถเข้าใจได้โดยง่าย รวมถึงสามารถนำกระบวนการ สมการและทฤษฎีที่ได้มาเป็นแนวทางสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นสำหรับผู้ที่มีความสนใจในด้านนี้ได้