ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก จากพลังงานความร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จินตภัฏ สมบัติมนต์, อมราวดี วังคะฮาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกร นันทเเพง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก จากพลังงานความร้อน จัดทำขึ้นเพื่อ ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งอาศัยหลักการความต่างของอุณหภูมิกระตุ้นให้เกิดกระแสพลังงานไฟฟ้า เพื่อทดสอบประสิทธิภาพชองชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก และประยุกต์ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแผ่นเทอร์โมอิเล็กทริกมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ซึ่งอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกสามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ พลังงานความร้อนดังกล่าวเป็นพลังงานที่ได้จากถ่านไฟที่ใช้ในการหุงต้ม น้ำเย็น น้ำร้อน รวมทั้งการใช้เลนส์รวมแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งจะทำให้เกิดความแตกต่างของอุณหภูมิจึงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้ เช่น หลอดไฟ (LED) พัดลมตั้งโต๊ะ ชาร์จแบตโทรศัพท์มือ ชาร์จเพาเวอร์แบงค์ เป็นต้น

ผลการทดลองพบว่า ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก จากพลังงานความร้อน สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเฉลี่ยได้สูงถึง 14.83 V ที่ความต่างอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยังสามารถทำให้หลอดไฟสว่าง และสามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จริง