เฝือกอ่อนจากวัสดุชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรรณษา คามวาสี, ฉันชนก วัฒนเสรีวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันพบว่าข้อมูลการใช้เฝือกอ่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งเฝือกอ่อนเป็นวัสดุที่ทำมาจากปูนปลาสเตอร์และไฟเบอร์กลาส เฝือกอ่อนจะถูกใช้แล้วทิ้งไม่มีการนำกลับมาใช้อีก วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตค่อนข้างย่อยสลายได้ยาก จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษขยะ กลุ่มเราจึงมีความสนใจในการศึกษาการนำวัสดุที่เหลือจากการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยนำเศษพืชจำพวกผักตบชวา ใบอ้อย และชานอ้อย ซึ่งการที่พืชมีปริมาณเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบจำนวนมาก จะช่วยในการขึ้นรูปและเพิ่มความแข็งแรงให้กับชิ้นงาน เนื่องจากเซลลูโลสมีความเหนียว โดยการขึ้นรูปนี้จะมีน้ำยางพาราเป็นตัวประสาน เพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งทางกลุ่มคาดว่าหากผลิตเฝือกอ่อนสำเร็จจะช่วยลดปัญหาการนำเข้าวัสดุทางการแพทย์ และสามารถย่อยสลายได้เองไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นการใช้วัสดุชีวภาพ ที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด