แผ่นฟิล์มจากแป้งมัน เส้นใยกาบกล้วย และสารสกัดข่า ที่สามารถป้องกันเชื้อรา C. gloeosporioides สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิญญา ชาญชัยวีระพันธุ์, ชิษณุพงศ์ แตงร่ม, ณิชาภา ฉัตรจินดารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสญาภา ธรรพรังษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง แผ่นฟิล์มจากแป้งมัน เส้นใยกาบกล้วย และสารสกัดข่า ที่สามารถป้องกันเชื้อรา C. gloeosporioides สาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในมะม่วง มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตแผ่นฟิล์มห่อมะม่วงเพื่อลดปัญหาการติดโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวในท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยมีการศึกษา 5 ขั้นตอน คือ

1.ศึกษาความเข้มข้นของสารแทนนินจากข่าที่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา

Colletotrichum gloeosporioides

2.ทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดแทนนินจากข่าในการป้องกันการเจริญเติบโตของ

เชื้อราColletotrichum gloeosporioides ในมะม่วง

3.เปรียบเทียบความสามารถในการป้องกันเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ในมะม่วง ระหว่างแผ่นฟิล์มที่ผลิตขึ้นและแผ่นฟิล์มธรรมดา

4.พัฒนาประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มจากแป้งมันสำปะหลัง และเส้นใยจากกาบกล้วย

5.ศึกษาการทำแผ่นฟิล์มห่อมะม่วงจากแป้งมันสำปะหลัง เส้นใยจากกาบกล้วย และสารสกัด

แทนนินจากข่า ที่สามารถช่วยป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides ในมะม่วง