หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกวรินทร์ ผ่องไสว, ทอฝัน เชาว์เอนก, วัลลภา อุ่นชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม, ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันสังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน มาก โดยคาดว่าในอนาคตจะมีจำนวนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็น3เท่า ผู้สูงอายุมีจำนวน เพิ่มเป็นจำนวนมากขึ้นเเละด้วยอายุที่มากกับร่างกายที่ไม่เเข็งเเรงเหมือนเเต่ก่อน จึงทำให้ ผู้สูงอายุเป็นโรคต่างๆมากมาย ซึ่งการรักษาโรคส่วนใหญ่เป็นการให้รับประทานยา โดยขึ้นอยู่กับชนิดของโรคนั้นๆ เเต่เนื่องจากผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูเเลตัวเองได้มากนัก เพราะด้วยอายุที่มากขึ้นเเละสุขภาพที่ไม่เเข็งเเรง จึงจำเป็นต้องมีคนคอยดูเเลผู้สูงอายุ

เเต่ในขณะเดียวกัน ลูกหลานอย่างเราต้องทำงานหาเงินหรือทำธุระต่างๆซึ่งมีความจำเป็น ที่จะต้องปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพัง จึงทำให้ไม่สามารถดูเเลผู้สูงอายุได้อย่างเต็มที่ ทางผู้จัดทำจึงได้คิดค้นวิธีการเเก้ปัญหาโดยการจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยในการดูเเลผู้สูงอายุโดยได้จัดทำหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติซึ่งเป็นหุ่นยนต์พยาบาลที่สามารถจ่ายยาเเละน้ำให้เเก่ผู้ป่วยตามเวลาที่กำหนด โดยหุ่นยนต์ จะเคลื่อนที่ไปหาผู้ป่วยเพื่อจ่ายยาเเละน้ำ อีกทั้งที่ตัวของหุ่นยนต์ยังมีกล้องที่คอยสังเกตพฤติกรรมของผู้ป่วย ถ้าเกิดผู้ป่วยทำธุระ หรือกำลังทำอะไรอยู่ทำให้ไม่ได้รับประทานยาตามที่หุ่นยนต์ได้จัดไว้ให้ ก็จะมีการเตือน ไปยังเเอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์ของผู้ดูเเลผู้ป่วย เพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยนั้นยังไม่ได้ รับประทานยา โครงงานนี้จะทำให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ป่วยเเละทำให้ผู้ป่วยได้รับ

ประทานยาตามที่หุ่นยนต์ได้จัดไว้ให้นับว่าเป็นนวัตกรรมที่สามารถ ดูเเลผู้สูงอายุได้