การพัฒนาผลิตภัณฑ์เฝือกอ่อนจากยางพาราร่วมกับเส้นใยธรรมชาติสำหรับสัตว์เลี้ยง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐนันท์ เหล็กกล้า, จามิกร สุขเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิตพงษ์ เหนือเกาะหวาย, ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพาราอันดับ 1 ของโลก (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2558) ซึงทำเงินเข้าประเทศปีละหลายล้านบาท โดยส่วนใหญ่จะส่งออกในรูปแบบของยางแห้งและน้ำยางข้น (สำนักงานตลาดยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2560) ซึ่งวัสดุนี้เหมะแก่การเพิ่มมูลค่าโดยการนำมาผลิตเป็นเฝือกอ่อน เฝือกอ่อนเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราชนิดหนึ่ง แต่ที่ได้รับความสนใจที่สุดคือ เฝือกอ่อนชนิด SPLINT เป็นอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้มีราคาแพง และในปัจจุบัน หลายครอบครัวนิยมเลี้ยงสัตว์เลี้ยง แต่อุปกรณ์ทางการแพทย์ของสัตว์ไม่ได้มีอย่างทั่วถึง และเพียงพอ อุบัติเหตุไม่ได้เกิดเฉพาะในมนุษย์เท่านั้น แต่ในสัตว์ก็สามารถเกิดได้ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะจัดทำวัสดุทางการแพทย์เพื่อสัตว์เลี้ยง นั่นคือ เฝือกอ่อนจากยางพาราร่วมด้วยเส้นใยจากธรรมชาติสำหรับสัตว์เลี้ยง หากนำเส้นใยธรรมชาติที่มีโมเลกุลเซลลูโลสที่เรียงตัวกันอย่างมีระเบียบ มาเสริมความแข็งแรง และ ยืดหยุ่น ในวัสดุคอมโพสิตที่ใช้ผลิตเฝือกอ่อนได้ โดยการนำเส้นใยธรรมชาติมาศึกษาลักษณะทางสันฐานวิทยาและควบคุมขนาดให้เท่ากัน จากนั้นหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสม เพื่อเป็นสูตรในการผลิตเฝือกอ่อน โดยการศึกษาการขึ้นรูปชิ้นงาน, ทดสอบเวลาที่ยางเริ่มเกิดการคงรูปและเวลาที่ยางคงรูป และทดสอบประสิทธิภาพของเฝือกอ่อน แบ่งเป็น การทดสอบความแข็ง, การทดสอบแรงกระแทก, การทดสอบการฉีกขาด, การทดสอบความชื้น และ การทดสอบอุณหภูมิการอ่อนตัว เมื่อทำผลิตภัณฑ์เฝือกอ่อนจากยางพาราร่วมด้วยเส้นใยธรรมชาติสำหรับสัตว์เลี้ยงสำเร็จ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของยางพาราและลดต้นทุนการนำเข้าเฝือกอ่อนจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อสัตว์เลี้ยง เป็นอุปกรณ์ด้านสัตวแพทย์ใหม่ต่อไป