ศึกษาการเคลือบไม้อัดด้วยน้ำมันยางนา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มงคลชัย เทียรแม่ตราย, ภัทราพร เววา, วันวิสาข์ ไกรมณี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พร พันธ์สุข, บังอร นิลกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยางนาเป็นต้นไม้เพิ่มคาร์บอนเครดิตที่สามารถส่งเสริมการปลูกได้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อฟื้นฟูคืนสภาพผืนป่าและพื้นดินเสื่อมโทรมที่เป็นดินทรายแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกหลายปีเกษตรกรไม่เห็นคุณค่าและการใช้ประโยชน์จากยางนา ซึ่งสามารถนำน้ำยางนาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเช่นน้ำมันไบโอดีเซล การทำเครื่องสำอาง ยารักษาโรค ซึ่งยังใช้ประโยชน์ได้ไม่กว้างขวาง การนำยางนามาใช้เคลือบผิวไม้เพื่อป้องกันความชื้น เชื้อราและแบคทีเรีย ตลอดจนรักษาเนื้อไม้ให้สวยงามและใช้ประโยชน์ได้นานคุ้มค่าและเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาการเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียบนผิวไม้อัดที่ใช้น้ำมันยางนาเคลือบผิวไม้อัดกับไม่ใช้น้ำมันยางนาเคลือบผิวไม้อัดและเปรียบเทียบการใช้สารเคลือบไม้อัดด้วยน้ำมันยางนากับเชลแล็กและแล็กเกอร์ในการป้องกันน้ำและการขึ้นเงา จึงเป็นวิธีการเพิ่มประโยชน์และศักยภาพของยางนาให้มากขึ้นสามารถนำไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่ายางนาได้ จะส่งผลให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ว่างนั้นมาปลูกยางนาเพื่อลดการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกได้