ผลของการปลูกมันสำปะหลังร่วมกับการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์50

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุสรณ์ ศรีมนตรี, นัฐภูมิ นามวันดี, ญาณิน ยะสาธโร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วีรยุทธ ทองแดง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แนวคิดและการศึกษาเรื่อง ผลของการปลูกมันสำปะหลังร่วมกับการแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารสกัดชีวภาพต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมันสำปะหลังพันธุ์เกษตรศาสตร์50 จะศึกษารูปแบบของการปลูกมันสำปะหลัง ศึกษาโดยการตัดท่อนพันธุ์ออก2ลักษณะ คือ ตัดท่อนพันธุ์แบบตรง และตัดท่อนพันธ์แบบเฉียง และศึกษาส่วนของต้นมันสำปะหลัง ศึกษาโดย นำท่อนมันสำปะหลังมาตัดในแนวตรงและแนวเฉียงโดยแบ่งออกเป็นบริเวณโคน กลาง และปลาย เมื่อศึกษาครบทั้ง2 ขั้นตอน ก็จะนำเอาผลการทดลองที่ได้มาตัดท่อนพันธุ์ และนำไปแช่น้ำหมักชีวภาพ สารเคมี และน้ำเปล่า เพื่อศึกษาผลของการแช่สารต่างๆที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง