การประดิษฐ์และศึกษาประสิทธิภาพเครื่องปั๊มลมยางที่พัฒนาจากปั๊มล็อกเพลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาธร คุ้มเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาวรรณ ห่วงช้าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์