โพรไบโอติกส์กับการเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ำผึ้งชันโรงสู่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองต่อ น้ำน้อย และเกาะยอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกวลิน สาลิกา, ภัททิยา เฉลิมวัย, ณฐมน แซ่หลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอมวิกา จิตโสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานโพรโบโอติกส์กับการเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ำผึ้งชันโรงสู่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองต่อ น้ำน้อย และเกาะยอ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณน้ำผึ้งที่ได้จากชันโรง โดยนำขี้ชันซึ่งเป็นผลพลอยได้ทางการเกษตร มีส่วนประกอบของจุลินทรีย์โพรไบติกส์ มาศึกษาในเรื่องชุดการทดลองที่มีส่วนประกอบของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์จากขี้ชันส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณน้ำผึ้งที่ได้จากชันโรงและพฤติกรรมของชันโรงอย่างไร โดยแบ่งเป็นชุดการทดลอง 3 ชุด ได้แก่ ชุดการทดลองที่ 1 มีส่วนประกอบของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ในขี้ชันผสมกับน้ำเปล่า (จำนวน 2 รัง) ชุดการทดลองที่ 2 มีส่วนประกอบของน้ำเปล่า (จำนวน 2 รัง) และชุดการทดลองที่ 3 เลี้ยงตามธรรมชาติ ซึ่งมีระยะเวลาในการเลี้ยง 45 วัน แล้วนำไปศึกษาปริมาณน้ำผึ้งชันโรง ปริมาณน้ำตาลในน้ำผึ้งชันโรงที่ได้ในแต่ละรังและพฤติกรรมของผึ้งชันโรง พบว่า ชุดการทดลองที่ 1 มีส่วนประกอบของจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ในขี้ชันผสมกับน้ำเปล่า ทั้งรังที่ 1 และรังที่ 2 มีน้ำหนักของถ้วยน้ำผึ้ง และค่าความหวานมากกว่าชุดการทดลองที่ 2 และชุดการทดลองที่ 3 พร้อมทั้งมีจำนวนประชากรที่เข้าออกรังอัตรามากที่สุด และมีพฤติกรรมความดุร้ายน้อยที่สุด