การเปรียบเทียบผลของสารสกัดจาก เปลือกทับทิม, เปลือกมังคุด และใบชา ในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญจพร แสนภักดี, ธนาวิธ รามแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุรุทธิ์ หมีดเส็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเปรียบเทียบผลของสารสกัดจาก เปลือกทับทิม, เปลือกมังคุด และใบชา ในการยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans เป็นโครงงานเชิงทดลองมีจุดประสงค์เพื่อ ทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Streptoccocs mutans ของสารสกัดจากเปลือกทับทิม, เปลือกมังคุด และใบชา เพื่อหาว่าสารสกัดจากพืชชนิดใด สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ได้ดีที่สุด โดยคณะผู้จัดทําได้ศึกษาข้อมูลขั้นตอนการสกัดสาร, เลี้ยงเชื้อ, ทดสอบ ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อด้วยวิธีการ disc diffusion และการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อดําเนินการโครงงานให้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทางคณะผู้จัดทําจะนําผลที่ได้จากการทดลองที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับป้องกัน เชื้อโรคในช่องปากต่อไป