การเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดซับโลหะโดยการใช้กรดแทนนิกตรึงบนถ่านกัมมันต์จากเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กานต์รวี แย้มจะบก, ภูริ จรรยาเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาโรจน์ บุญเส็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการกําจัดโลหะหนักโดยใช้ถ่านถ่านจากเปลือกทุเรียนที่จับตรึงกับกรดแทนนิก ได้แก่ เวลาในการดูดซับ มวลของถ่าน ความเข้มข้นของโลหะหนักต่อการดูดซับ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพด้านเวลาในการกําจัดโลหะหนักของถ่านจากเปลือกทุเรียนที่จับตรึงกับกรดแทนนิก ถ่านกัมมันต์ที่มีการจับตรึงกับกรดแทนนิก และถ่านกัมมันต์ที่ทั่วไป