การพัฒนาและการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องผลิต HHO เพื่อเป็นพลังงานทางเลือก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อดิลัน เจสาสน์, อารีฟ นาราปัตย์, อัฟฟาน ไดนาดะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อูไบดิลลาห์ อัลอุมรีย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัฒนาวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลังงานน้ำ เป็นพลังงานบริสุทธิ์ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ยั่งยืนไม่มีวันหมดและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อเชื้อเพลิง พลังงานจลน์ที่มีอยู่ในน้ำสามารถเปลี่ยนเป็นก๊าซ HHO โดยการใช้ไฟฟ้าในการแยกน้ำ และอาศัยสารละลายที่เป็นด่าง เครื่องผลิต HHO ที่มีอยู่มีข้อจำกัดในด้านการผลิตก๊าซ ผลิตได้ในปริมาณที่น้อยมาก วงจรการผลิตหลายขั้นตอน อัตราการผลิต HHO ไม่ต่อเนื่อง มีบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สะดวกต่อการใช้งาน เพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มปริมาณ HHO ในปริมาณมากและได้ประสิทธิภาพสูงโดยการศึกษาอุณหภูมิที่เหมาะสม และวิเคราะห์ก๊าซ HHO ที่ได้จากเครื่อง Gas Chromatography (GC) รุ่น GC-14A มีวิธีการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า โดยผ่านกระบวนการ Electrolyte และอาศัยสารละลาย Potassium hydroxide ให้ได้ก๊าซ HHO ที่มีประสิทธิภาพและนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย