เครื่องทำแผ่นใยไหมอัจฉริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รินรดา วงศ์ใหญ่, ณัฐวรรณ แสงศรีจันทร์, กิติกร นิ่มบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญวน ศรีชัยคำ, ศักดิ์ดาวุฒิ เมืองก้อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในอดีตถึงปัจจุบันเครื่องนุ่งห่มถือเป็นสิ่งสำคัญต่อมนุษย์และถูกจัดอยู่ในปัจจัยสี่ ซึ่งการผลิตก็มีหลากหลายวิธีเช่นการใช้ใยสังเคราะห์ ซึ่งเป็นวัสดุที่นิยมอย่างมากในการนำมาผลิตสิ่งทอ แต่การใช้ใยสังเคราะห์ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมทำให้เกิดไมโครพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ จึงส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศโลก ทำให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต แต่มีอีกหนึ่งวัสดุที่ใช้ผลิตสิ่งทอมาอย่างยาวนานคือใยไหมจากตัวหนอนไหม ซึ่งเป็นการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่นำเอาวัสดุธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์ แต่เนื่องจากการเลี้ยงหนอนไหมนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะต้องใช้อุปกรณ์และแรงงานจำนวนมากในการผลิต จากการศึกษาพบว่าวิธีการนำเส้นใยไหมออกจากตัวไหมในระยะดักแด้มีหลายวิธีและหนึ่งในนั้นคือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสาวเส้นใยไหม คณะผู้จัดทำมีความสนใจในการประดิษฐ์เครื่องทำแผ่นใยไหมอัจฉริยะเพื่อลดการใช้แรงงานคนและเพิ่มความสะดวกอีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ไมโครพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก โดยนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเครื่องมือเกี่ยวกับการเลี้ยงหนอนไหม ควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Arduino ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้พัฒนานวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์