การศึกษากลไกการตอบสนองต่อความชื้นของลูกสน (Pinecone) เพื่อประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภณัฐ สร้อยระย้า, กันตินันท์ กุลจิตติจรรยา, คุณณ์ ผลจรัญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐพล กลิ่นพุฒ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษานี้เป็นการวิจัยกลไกการตอบสนองต่อความชื้นของลูกสน (Pinecone) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ ลูกสนมีความสามารถในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของตัวเองเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความชื้นในสภาพแวดล้อม การศึกษานี้ศึกษาและวิเคราะห์กลไกที่ทำให้ลูกสนตอบสนองต่อความชื้น โดยวัดมุมของกลีบลูกสนในสภาพแห้งและเมื่อได้รับความชื้น เพื่อหาความแตกต่างในโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลจากการวัดมุมและการเปลี่ยนแปลงของกลีบลูกสนเมื่อมีความชื้น ทำให้ช่วยในการทำความเข้าใจกลไกการตอบสนองต่อความชื้นของลูกสน จากนั้นการค้นหาวัสดุที่สามารถจำลองการตอบสนองนี้ใช้ในนวัตกรรมเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การใช้วัสดุหรือสารที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับลูกสนในการควบคุมความชื้น ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3D เพื่อสร้างโมเดลลูกสนหรือโครงสร้างที่จำลองการตอบสนองต่อความชื้นช่วยในการทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุที่จำลอง โดยนำโครงสร้างจำลองมาทดสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการทดสอบHygroscopic movement เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุจำลอง และทดสอบTenline strenght tester และ Flexibility tester ของวัสดุที่ได้จากการพิมพ์ 3D แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของตัวแบบจำลอง โครงงานนี้มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการควบคุมความชื้นในสภาพแวดล้อม นำไปประยุกต์ใช้เป็นนวัตกรรมต่อไป