การศึกษาผลของมอร์แดนท์จากน้ำยางกล้วย น้ำปูนใส น้ำโคลน น้ำขี้เถ้า และผ่านการตากด้วยความยาวคลื่นและความเข้มแสงที่ต่างกัน ต่อความเข้มสีและความคงทนของผ้าย้อมสีคราม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิติธร พรนิคม, ภูมินทร์ สิทธิเสนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาณุมาศ ประทุมชาติ, มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีความสนใจที่จะศึกษาการใช้สารมอร์แดนท์จากแหล่งต่างๆ คือ น้ำยางกล้วย น้ำปูนใส น้ำโคลน และน้ำขี้เถ้า ที่ช่วยในการติดสีคราม แล้วผ่านกระบวนการตากในระบบปิดซึ่งปรับปริมาณความยาวคลื่นและความเข้มแสงที่ต่างกัน เพื่อหาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้ผ้าย้อมครามมีสีที่สดและมีความคงทนต่อการซักและใช้งานมากที่สุด เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ย้อมครามธรรมชาติและลดการใช้สีสังเคราะห์ในอุตสาหกรรม