ภาชนะเพาะชำประหยัดน้ำจากวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กมลวรรณ ใจดี, เบญญาภา ใจดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วรพจน์ จูเภา, พัชรินทร์ เทียมสุวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจพบว่ามีถุงเท้าที่หมดอายุการใช้งานแล้วเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก ทางผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดที่จะนำถุงเท้ามาประดิษฐ์เป็นภาชนะเพาะชำประหยัดน้ำ ซึ่งเป็นการเลียนแบบกระถางรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ โดยถุงเท้าของเราสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-5 เดือน ภาชนะของเราจะมีวัสดุสำหรับดูดน้ำจากขวดด้านล่างขึ้นไปเพื่อลำเลียงไปเลี้ยงยังต้นพืชอยู่ตลอดเวลา ทำให้สามารถกักเก็บความชื้นและมีความชื้นที่คงที่ นอกจากช่วยประหยัดน้ำ ช่วยประหยัดเวลาแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรที่นำวิธีนี้ไป