การศึกษาวิธีการแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นในรูปแบบชา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก เกตุสุริวงค์, ปัณฑารีย์ อิ่มสมบูรณ์, พิมจันทร์ ศรีสุระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทางโครงงานของเราจะนำสาหร่ายพวงองุ่นเกรดต่ำมาแปรรูปด้วยวิธีการทำชาแบบชาเขียวและชาอู่หลงทั้งในรูปแบบผงและใบแห้ง เนื่องจากสาหร่ายพวงองุ่นมีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีสารอาหารมาก แล้วศึกษาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและคุณค่าทางโภชนาการของชาในรูปแบบต่างๆ เช่น การหาค่าwater activity การหาสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิก การหาปริมาณไอโอดีน เป็นต้น โดยที่อาจจะนำเบอร์รี่แห้งหรือพืชอื่นๆมาผสมเพื่อให้รสชาติและกลิ่นของชาเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปซึ่งในอนาคตอาจจะนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้