การป้องกันศัตรูพืชจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรยา การะเกษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ทำขึ้นเพื่อคิดค้นหาสารสกัดจากธรรมชาติมาป้องกันศัตรูพืช เนื่องจากพืชผักที่ชาวไร่ชาวนาปลูกมีศัตรูพืชจำนวนมากทำให้ผลผลิตราคาตกต่ำ ในการกำจัดศัตรูพืชด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมีราคาถูกและปลอดภัยมากกว่าการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง