การศึกษาเเบบจำลองการวางตัวของไม้ไผ่ชะลอคลื่นในรูปทรงเรขาคณิตต่างๆที่มีผลต่อการลดการกัดเซาะชายฝั่ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรหมพล ท้าวแผนบุญ, ติณณ์ตรัย ลีนานุวัฒน์, ณพงษ์ ตั้งวิรุฬห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพงษ์ ลิมปจีระวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกขนาบทั้ง 2 ฝั่งของประเทศด้วยทะเลซึ่งการที่ประเทศไทยมีภูมิประเทศเช่นนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาที่สำคัญคือปัญหาในเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดจากความรุนแรงของคลื่นทะเลซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากรภายในประเทศในด้านต่างๆอย่างมากมาย คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการออกแบบแบบจำลองไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่ใช้รูปร่างทางเรขาคณิต คือ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปห้าเหลี่ยม รูปหกเหลี่ยมและรูปวงกลมในการออกแบบขึ้นมาเพื่อออกแบบแบบจำลองไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถเพิ่มพื้นที่ของตะกอนดินได้มากยิ่งขึ้นรวมถึงสามารถทนต่อระดับความรุนแรงของคลื่นทะเลได้และความสำเร็จขั้นตอนต่อมาคือการที่เราสามารถหาสมการการเสียรูปของแบบจำลองไม้ไผ่ชะลอคลื่นในแบบต่างๆโดยเทียบระหว่างระยะเวลากับการเริ่มเสียรูปแบบของแบบจำลองไม้ไผ่ชะคลื่นในแบบต่างๆและหาความสัมพันธ์ของสมการในแต่ละระดับความแรงของคลื่น