น้ำยาล้างผักแบบบาธบอมบ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวิสรา สดสมศรี, ชินภัทร์ ถนอมแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อำนวยพร ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเกษตรมักนิยมใช้สารเคมีเพื่อกำจัดศัตรูพืช และมักเป็นสารตกค้างอยู่ที่ผักและผลไ้ม้ ซึ่งสารเคมีที่ใช้มักก่อให้เกิดสารพิษ และเป็นปัญหาต่อสุขภาพของร่างกายมนุษย์เมื่อมนุษย์รับประทานเข้าไป อาจจะไม่ส่งผลให้เห็นโดยทันที แต่จะค่อยๆสะสมอยู่ในร่างกาย ทำให้เกิดโรคต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อชีวิตได้ การล้างผักและผลไม้ให้สะอาดจึงจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราเป็นอย่างมาก

วัตถุประสงค์

1.เพื่อสารนำ้ยาล้างผักที่มีประสิทธิภาพ

2.เพื่อที่จะนำนำ้ยาล้างผักแบบบาธบอมของเราไปใช้แล้วผักที่ล้างปลอดสารพิษ

3.เพื่อที่จะมีน้ำยาล้างผักพกพาสะดวก