นวัตกรรมชุดทดสอบปัสสาวะเพื่อการวิเคราะห์ระดับ ไมโครของปริมาณซิเตรต แคลเซียม ฟอตเฟส และ ค่ากรดเบส สู่การประเมินความเสี่ยงโรคนิ่วไต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรธยานิก ปันสุวรรณ์, พรนภัส จันสนิท

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดา เพชรคง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคนิ่วไต เป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบมากทั่วโลก และอุบัติ การณ์โรคนิ่วไตมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทยมีอุบัติการณ์ โรคนิ่วไตสูงมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณร้อยละ 10 16 การมีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อ นอื่นๆ จากปัญหาข้างต้น ทีมผู้จัดท้าจึงคิดค้นอุปกรณ์สําหรับตรวจ หาความเสี่ยงในการเป็นโรคนิ่วไตจากปัสสาวะ ซึ่งเป็นชุดตรวจที่ สามารถตรวจได้ด้วยตัวเอง มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการไปตรวจ ที่โรงพยาบาล โดยเป็นการตรวจหาจาก เตรต ค่า pH แคลเซียม และฟอสเฟตจากปัสสาวะ ดังนั้นทีมผู้จัดทำจึงได้จัดทำชุดตรวจความเสี่ยงการเป็นโรคนิ่ว โตจากปัสสาวะเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการไปตรวจที่โรงพยาบาล