ดวงตาที่ 3 สำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัชพร สาลีผล, ศุภิสรา จรัสเรืองแสง, ธนัทภัทร รักษ์บำรุง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวดล กุลฤทธิกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผู้พิการทางสายตาซึ่งเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างยากลำบาก บางครั้งอาจต้องพึ่งพาคนรอบข้างซึ่งอุปกรณ์ความช่วยเหลือ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบางอย่างนั้นมีข้อจำกัด ปัญหาการใช้ชีวิตประจำวันของการทางสายตานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในการใช้ชีวิต ในปัจจุบันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้การทางสายตาให้เทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่างๆให้แก่คนในสังคมเป็นอย่างมาก ซึ่งรวมถึงผู้พิการทางสายตาเช่นกัน

ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้พิการทางสายตานั้น จะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตได้เรียบง่ายมากขึ้น และมีความสุขมากขึ้น