การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดหยาบเปลือกมังคุด เพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ครีม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐสิทธิ์ อินต๊ะ, เพชรดา พิมสาร, ธนัชญา ป่าไร่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิคม พุทธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุมูลอิสระ เป็นสารที่มีอิเลคตร็อนโดดเดี่ยว (unpaired electrons) ในอะตอมหรือโมเลกุล พบได้ทุกแห่งทั้งในสิ่งแวดล้อม ในสิ่งมีชีวิต และในเซลล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตพลังงานภายในเซลล์ หรือกระบวนการเมแทบอลิซึม (metabolism) อนุมูลอิสระสามารถทําลายสารชีวโมเลกุลทุกประเภท ทั้งในเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์สิ่งมีชีวิต เป็นสาเหตุ ให้เซลล์ตาย เกิดการกลายพันธุ์ของดีเอ็นเอในเซลล์ และก่อให้เกิดโรคต่างๆ ได้แก่ โรคชรา (aging) โรคมะเร็ง (cancer) โรคหัวใจขาดเลือด (coronary heart disease) โรคความจําเสื่อม (alzheimer’s disease) โรคข้ออักเสบ (arthritis) โรคภูมิแพ้ (allergies)

มังคุดเป็นราชินีของผลไม้ ที่สร้างมูลค่าการส่งออกอย่างมหาศาลให้กับประเทศในทุก ๆ ปี อย่างไรก็ตามส่วนที่รับประทานได้ของมังคุดจะมีเพียงส่วนเนื้อที่เป็นสีขาวเท่านั้น ทั้งที่จริงแล้วส่วนของเปลือกที่เหลือทิ้งอุดมไปด้วยสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ สารกลุ่มพรีนิลเลทแซนโธน (prenylate xanthones) สารกลุ่มแอนโธไซยานิน (anthocyanins) และสารประกอบกลุ่มฟีนอลิค (phenolic compounds) ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระพบว่าสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุด มีการให้ไฮโดรเจนอะตอมของสารต้านอนุมูลอิสระแก่อนุมูล DPPH (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical) ferric tripyridyltriazine (FRAP assay) และ ABTS (3-ethylbenzothiazoline-6- sulfonicacid) ทำให้ความเป็นอนุมูลอิสระของ DPPH, ferric tripyridyltriazine และ ABTS ลดลง จากข้อมูลดังกล่าวเปลือกมังคุดจึงมีความน่าสนใจที่จะนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันที่เต็มไปด้วยอนุมูลอิสระที่ร่างกายสร้างขึ้นและจากสิ่งแวดล้อม นอกจากประโยชน์ต่อตัวผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เองแล้วยังเป็นการช่วยภาคเกษตรกรรมในการเพิ่มมูลค่าและลดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย