การศึกษาและหาความสัมพันธ์ในการแบ่งวงรีให้มีพื้นที่เป็นอัตราส่วน m:n ด้วยเส้นโค้งไฮเพอร์โบลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรภัทร์ บุญรอด, กีรเกียรติ ศรีอาชวนนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริชัย สงวนสิทธิอนันต์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

.