การศึกษาและหาความสัมพันธ์ของลำดับเลขจากการแทนค่า x ด้วยจำนวนเต็มบวกในพหุนามฟีโบนักชี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญชนก ศิริตัน, ชนัญชิดา สุดสอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเทพ ผานัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์