การสกัดไคโตซานจากเปลลือกกุ้งและแกนปลาหมึกเพื่อดักจับไขมันในน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธิตา สมสุวรรณ์, อรวี ใคร่ครวญ, ธนิศร พงศ์วัฒนโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเรามักพบปัญหามากมายเกี่ยวกับการเน่าเสียของน้ำในพื้นที่บริเวณแหล่งน้ำต่าง ๆซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย จึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งถือว่าเป็นปัญหามลพิษหลักๆของสังคม และยังมีการแก้ไขปัญหาได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำให้เกิดปัญหาตามมาอีกในหลายๆด้าน

ไคโตซานคือสารโพลิเมอร์ ที่ไม่สามารถละลายน้ำได้ ทำหน้าที่สร้างความแข็งแรงให้สิ่งมีชีวิตที่พบได้ในเปลือกกุ้ง ปู หอย ฯลฯ อีกทั้งในปัจจุบันนักวิจัยยังสามารถที่จะสกัดไคโตซานออกมาจากเห็ด หรือพืชบางชนิดได้ ซึ่งคุณสมบัติพื้นฐานของไคโตซานนอกจากจะเป็นตัวช่วยที่โดดเด่นในด้านเกษตรกรรมแล้ว อีกคุณสมบัติหนึ่งก็คือการดักจับไขมัน และ บำบัดน้ำเสีย

ผู้พัฒนาโครงงานได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของไคโตซานในด้านของการดักจับไขมัน จึงมีความต้องการที่จะนำเปลือกกุ้งมาสกัดให้ได้ไคโตซาน เพื่อนำไปทำการดักจับไขมันในน้ำที่เน่าเสีย เป็นการแก้ปัญหาที่มาจากสาเหตุการเน่าเสียของน้ำเบื้องต้น ก่อนนำไปบำบัดแบบเต็มขั้นตอน