ทฤษฎีการหาปริมาตรวงแหวนหน้าตัด n เหลี่ยมด้านเท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัณฑริกุล สินธุสุวรรณ, สิทธิชัย จุฑมาตยางกูร, พจน์ โกสีย์ไกรนิรมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกพงษ์ โตชัยศรี, สุริยา อินวิเชียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบัน ทั่วโลกได้มีการผลิตสินค้าในรูปทรงใหม่ๆมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นทรง-

วงแหวนที่มีหน้าตัดเป็น n เหลี่ยม หรือที่พบได้ในปัจจุบันคือทรงวงแหวนที่ด้านนอกเป็น n เหลี่ยมและด้านในเป็นวงกลม และเราก็ยังไม่มีทฤษฎีการหาปริมาตรวงแหวนหน้าตัด n เหลี่ยมด้านเท่า และทฤษฎีการหาปริมาตรวงแหวนหน้าตัด n เหลี่ยมด้านเท่าโดยด้านนอกเป็น n เหลี่ยมด้านเท่าด้านในเป็นวงกลมดังกล่าว

ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “ทฤษฎีการหาปริมาตรวงแหวนหน้าตัด n เหลี่ยมด้านเท่า (Theory of Determining the Volume of the Ring with n Edges’s Cross Section)” โดยสร้างทฤษฎีที่สามารถหาปริมาตรวงแหวนหน้าตัด n เหลี่ยมด้านเท่าที่ทราบความยาวรัศมี R และ r และสามารถหาปริมาตรวงแหวนหน้าตัด n เหลี่ยมด้านเท่าโดยด้านนอกเป็น n เหลี่ยมด้านเท่า ด้านในเป็นวงกลมที่ทราบความยาวรัศมี K และ r เพื่อนำความรู้เดิมมาปรับใช้ในการสร้างและพิสูจน์ทฤษฎี ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการนำไปใช้พัฒนาด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการสร้างทฤษฎีขั้นสูงต่อไป