-ฝ้าเพดานจากวัสดุเชิงประกอบระหว่าง ฝุ่นผงชอร์ก และผงคาร์บอนจากเปลือกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรัญญา ปิ่นสกุล, กนกภรณ์ อุปรัง, ปาลิตา เกิดทวี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น, ขวัญฤดี พรมส้มซ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

-ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ความร้อนในบ้านส่วนใหญ่มาจากหลังคา ดังนั้นการแก้ปัญหาบ้านร้อนควรเริ่มที่หลังคาก่อน ด้วยเหตุนี้ฉนวนกันความร้อนจึงถูกนามาใช้เป็นแผ่นรองใต้หลังคาบ้านเพื่อกันความร้อน แต่เนื่องจากยังมีราคาที่แพงและอันตรายเนื่องจากเป็นฉนวนใยแก้ว การใช้วัสดุช่วยลดโลกร้อนจากวัสดุธรรมชาติเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ และจากการศึกษาพบว่าคาร์บอนมีสมบัติเป็นตัวดูดซับและกันความร้อนได้ดี การประยุกต์ใช้วัสดุเชิงประกอบนาโน (nanocomposite material) เพื่อเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ (sensor) การเร่งปฏิกิริยา (catalysis) ไมโครอิเล็กโทรนิกส์ (microelectronic) และเซรามิค (ceramic) เนื่องจากเป็นการนำจุดเด่นของวัสดุแต่ละชนิดผสมกันในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ตอบวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งาน เช่น ฉนวนกันความร้อนในอาคารบ้านเรือน ฉนวนสำหรับงานในอาคารนั้นเป็นวัสดุประเภทกันความร้อนเพื่อช่วยลดความร้อนที่ถ่ายเทจากการนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อน สำหรับการศึกษาครั้งนี้ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบนาโนระหว่างฝุ่นผงชอร์กและผงคาร์บอน (natural kaolin/carbon nanocomposite) จากเปลือกกล้วย ในการพัฒนาเป็นฝ้าเพดานซึ่งเป็นงานในส่วนของวิศวกรรมวัสดุ ไปประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา โดยคาดว่าจะเป็นวัสดุที่มีสมบัติเชิงกลสูง พื้นผิวกันน้ำได้ และเป็นวัสดุที่กันความร้อนได้ดีเนื่องจากมีการเติมผงคาร์บอน ผู้ทดลองได้พัฒนาวัสดุดังกล่าวเพื่อเป็นฉนวนกันความร้อนภายในอาคารสาหรับงานฝ้าเพดาน ซึ่งนอกจากได้มีการศึกษาสมบัติกันความร้อนแล้ว ยังมีการทดสอบการลามไฟ และสมบัติทางวิศวกรรมอื่น ๆ