การศึกษาผลของสารช่วยติดสีธรรมชาติทีมีผลต่อเส้นด้ายขนแกะที่ย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริรัตน์ ใฝ่รุ่งโรจน์, สุนิตา ไผ่อำไพทอง, ศิริลักษณ์ รักเผ่าดง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เกตน์สิรี สุขมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผ้าทอขนแกะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชาวบ้านตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทางผู้จัดทำจึงสนใจวิธีการย้อมสีเส้นด้ายขนแกะด้วยวัสดุจากธรรมชาติ โดยใช้สารช่วยติดสีธรรมชาติชนิดต่างๆ เช่น ใบยูคาลิปตัส เปลือกผลทับทิม เพื่อนำผลไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านต่อไป ซึ่งทำการศึกษาผลของสารช่วยติดสีธรรมชาติแต่ละชนิด เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการย้อมโดยใช้สารช่วยติดสี 3 วิธี คือ ใส่สารช่วยติดสีก่อนการย้อมสีเส้นด้าย ใส่สารช่วยติดสีระหว่างการย้อมเส้นด้าย และใส่สารช่วยติดสีหลังจากการย้อมสีเส้นด้ายเสร็จแล้ว เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการย้อมเส้นด้ายขนแกะกับการย้อมผ้าขนแกะ และศึกษาประสิทธิภาพความคงทนต่อการซักและความคงทนต่อแสงแดด