พลังงานแห่งอนาคตจากกระดาษเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกรรณิการ์ อรินแก้ว, ธนกฤต บุญเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนพรรธน์ ลอยเวหา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันกระดาษนั้น มีหลายรูปแบบและถูกผลิตในสถานที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งกระดาษเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา

ไม่ว่าจะใช้ในการเขียนบันทึก การวาดภาพ หรือแม้แต่การแปรรูปเป็นสิ่งของต่างๆ กระดาษที่เรารู้จักกันนั้นมีมาตั้งแต่ยุคโบราณ ถูกคิดค้นขึ้นโดยชาวอียิปต์โบราณ สมัยนั้นวัสดุที่ใช้ผลิตกระดาษจะเป็นพืช(ชาวอียิปต์ใช้ต้นกกเป็นวัตถุดิบ) ประโยชน์จากกระดาษในสมัยโบราณส่วนมากจึงใช้ในการบันทึกเสียส่วนใหญ่ ส่วนในปัจจุบันกระดาษได้มีการพัฒนาขึ้นมามากกว่าเดิม มีทั้งใช้วัตถุดิบทั้งจากธรรมชาติ(ต้นไม้)และจากเยื่อสารเคมี ประโยชน์ของกระดาษในปัจจุบันจึงมีมากกว่าใช้ในการบันทึก ประโยชน์ของกระดาษในปัจจุบันสามารถแบ่งได้สองประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1. ใช้ในการบันทึกข้อมูลต่างๆ

  1. ใช้เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

ดังนั้นโครงงานที่เราจะนำเสนอนี้จึงจะนำเสนอเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกระดาษเศษเหลือโดยนำกระดาษไปใส่ในการบอกที่มีของเหลวซึ่งเป็นส่วนผสมระหว่างนำและเอนไซน์