การศึกษาการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารอบเส้นลวดโซลีนอยด์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิมาลา นิธิมณีสกุล, มึตะกี ไม่มีนามสกุล, ณัฐฉริยา เลิศชัยสวรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประทีป กิจเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตต้นพืชและการเข้ามากัดกินต้นพืชของแมลงศัตรูพืชในบริเวณแกนกลางโซลินอยด์และบริเวรรอบๆโซลินอยด์ ที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กระดับต่างๆเพื่อการนำไปใช้ได้จริงทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ด้านเกษตรกรรมเพื่อลดการใช้สารเคมี