ประสิทธิภาพในการดูดซับฟอสเฟตด้วยถ่านกัมมันต์จากเมล็ดมะขามและเมล็ดลำไยก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกอนันต์ ไขแสง, ธีรกานต์ ศรีวรขาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ วิชาสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาการเตรียมถ่านจากเมล็ดมะขามและเมล็ดลำไยโดยใช้โซเดียมคลอไรด์และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวกระตุ้นทางเคมี และศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับฟอสเฟตและความขุ่นในน้ำเสียสังเคราะห์