กริ่งประตูอัจฉริยะแบบเฝ้าระวังด้วยระบบ ESP32 โดยใช้อัลกอริทึม AI ตรวจจับใบหน้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิชญ์ ยืนยงสุวรรณ, ณัฐพฤทธ์ สุขิตานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการที่นำเสนอนี้เป็นโครงการที่มีการศึกษาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน กล่าวคือเป็นการนำเอาเทคโนโลยี AI, ESP32, Sensor, Mobile App และเทคโนโลยีอื่นๆมาสร้างเป็นกริ่งประตูอัจฉริยะในการเฝ้าดูหรือเฝ้าระวังบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักมาบ้านด้วยเจรจาที่แตกต่างกัน (ในกรณีที่มีผู้สูงอายุหรือเด็กที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง)

การทำงานคร่าวๆคือ จะใช้บอร์ด ESP32 ที่มีกล้องและมีสวิทซ์ทำเป็นกริ่งประตู และจะมีเซนเซอร์คอยตรวจจับคนที่เข้ามาในระยะตรวจจับร่วมด้วย เมื่อมีคนมาอยู่ในระยะใกล้เซนเซอร์และมีการกดกริ่งประตู กล้องบนบอร์ด ESP32 จะประมวลผลใบหน้าด้วยอัลกอริทึม AI และแยกแยะออกมาเป็น 2 กรณีใหญ่ดังนี้

1)กรณีคนที่รู้จัก เช่น คนที่อยู่บ้านหลังนี้ และคนที่มีบ้านหลังนี้เป็นประจำ AI จะตัดสินใจว่ารู้จักและส่งเสียงบอกคนในบ้านว่าใครมา

2)กรณีคนแปลกหน้า เมื่อ AI ตัดสินใจว่าไม่รู้จักระบบจะแจ้งผ่าน monitor, แจ้ง notification ไปที่มือถือ (เจ้าของสามารถสื่อสารผ่าน Mobile app ได้) และแจ้งให้กล้อง CCTV ที่ติดอยู่บริเวณบ้านบันทึกคนแปลกหน้า

ส่วนระบบ AI จะใช้ในส่วนของ Face recognition โดยจะมีการ learning ภาพคน 3 ประเภทคือ

1)Learning ภาพหน้าคนในบ้าน

2)Learning ภาพคนที่มาบ้านประจำ

3)Learning ภาพที่บ่งบอกว่าคนนี้คือ rider โดยจะมีการจับภาพแบรนด์ประกอบเช่น Kerry, Foodpanda, Grap, Lineman เป็นต้น