วัสดุกันกระแทกจากเส้นใยไมซีเลียมในเห็ดขอนขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อังคณา เกศอังคณา, ธารน้ำ นพรัตน์, กิตติพิชชา กาวิละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิจิตวรรณ นันต๊ะภาพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง วัสดุกันกระแทกจากเส้นใยไมซีเลียมในเห็ดขอนขาว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากเส้นใยไมซีเลียมในเห็ดขอนขาวและศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพในด้านน้ำหนักและการทนต่อแรงกดทับ โดยในการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดนั้นได้ใช้วิธีการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (Potato Dextrose Agar) แล้วนำเชื้อที่เพาะเลี้ยงได้ไปผสมกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา และอัดลงแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูปเป็นวัสดุกันกระแทก เมื่อเส้นใยเจริญเต็มที่ตามรูปทรงของแม่พิมพ์แล้ว จึงนำไปอบเพื่อให้เส้นใยหยุดการเจริญเติบโต วัสดุกันกระแทกนี้สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุที่ปราะและแตกหักง่ายรวมถึงผลไม้ได้ ซึ่งในการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพได้ใช้กระบวนการทดสอบ คือ การวัดคุณสมบัติความทนต่อแรงกดทับด้วยการทดสอบแรงกด (Compression Test)