การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดปริมาณตะกั่วในน้ำด้วยหลักการเชิงสี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธราดล จิตซื่อ, ชญนัทธ เทียมเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัลลภ คงนะ, สมพร บัวประทุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ตะกั่วเป็นโลหะหนักที่มีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพได้ ดังนั้นการตรวจวัดปริมาณตะกั่วจึงมีความสำคัญ โดยวิธีการตรวจวัดปริมาณตะกั่วในแหล่งน้ำโดยทั่วไปนิยมใช้เทคนิค Atomic absorption spectrometry (AAS) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องใช้เครื่องมือที่มีราคาแพง ผู้ใช้งานต้องมีความชำนาญ และต้องทำภายในห้องปฏิบัติการเท่านั้น จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทีมผู้พัฒนาจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดดปริมาณตะกั่วในแหล่งน้ำโดยหลักการวิเคราะห์เชิงสี (Colorimetric Analysis) ควบคู่กับระบบสี LAB (lightness, channel A and channel B) ในการศึกษาจะแบ่งเป็นการศึกษาการทำปฏิกิริยาเชิงสีของตะกั่วกับอนุภาคทองนาโน (Gold nano particle) และการศึกษาในส่วนเครื่องมือตรวจวัด คือการออกแบบเครื่องให้สามารถตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลาย, การสร้างข้อมูลในการแปลงค่าสี LAB เป็นความเข้มข้นของตะกั่ว และการทดสอบความแม่นยำของเครื่อง เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจะช่วยให้การตรวจวัดปริมาณตะกั่วในแหล่งน้ำสามารถทำได้ง่าย มีต้นทุนต่ำ และสามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเข้าถึงประชาขนทั่วไปได้ง่าย และเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภคน้ำของประชาชน