ยูจินอลจากกานพลูชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของลิพิด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อารียา ยงยุทธ, ณัฐ์ณิชชา ด้วงนอก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิภาวี ศรีหานนท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในประเทศไทยนิยมรับประทานของทอดเป็นเครื่องเคียงและอาหารทานเล่น ทำให้ในแต่ละครั้งที่ทอด หรือคั่ว จะทำในปริมาณที่มากและเก็บไว้บริโภคในครั้งต่อไป เมื่อเก็บเป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้เกิดกลิ่นหืนทำให้ไม่สามารถรับประทานได้และต้องทิ้งอาหารที่มีกลิ่นหืนเหล่านั้น เพราะหารรับประทานเข้าอาจก่อให้เกิดอาการท้องเสีย ปวดท้อง และอาหารเป็นพิษได้ ดังนั้นเพื่อยืดระยะเวลาการเก็บรักษา และไม่ก่อให้เกิดกลิ่นหืนทางคณะผู้จัดทำจึงสกัดสารยูจินอลจากกานพลูเพื่อยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาอาหารที่ต้องการให้ขึ้น