การศึกษาความเข้มข้นของสารสกัดจากเมล็ดสะเดาที่เหมาะสมต่อการกำจัดปรสิตเห็บปลาทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิยนันท์ เรืองรองวรรษ, สิริกัลยา วิชัยโย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์