กล่องยาสำหรับคนตาบอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โนรเดียณา บินจิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรียานี อดุลย์รอหมาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางสายตาหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าคนตาบอด ซึ่งทางคณะผู้จัดทำคิดค้นกล่องยาสำหรับคนตาบอด เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกเเละเเบ่งเบาภาระของผู้ดูเเล กล่องยาสำหรับคนตาบอดชิ้นนี้ จะเเบ่งตามเวลาที่ต้องรับประทานยา คือ เช้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน เเละยังเเยกเป็นช่องก่อนอาหารเเละหลังอาหาร กล่องยาตัวนี้ยังมีสัญญาณเตือนเเละปุ่มฉุกเฉิน ยังมีอักษรเบรลล์เพื่อให้คนตาบอดสัมผัส