การศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดูดซับทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี ภายในห้องปฏิบัติการเคมีจากวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รุจิษยา นาควรสุข, ภูมินทร์ เชี่ยวสมุทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา กล่อมเกลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการดูดซับของถ่านกัมมันต์จากเปลือกแตงโม และปูนขาวจากเปลือกหอยนางรม 2) ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับหลังการเชื่อมผสานผลิตภัณฑ์โดยใช้กากน้ำตาลจากอ้อย

โดยมีการแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของถ่านกัมมันต์จากเปลือกแตงโมและปูนขาว โดยการใช้ปูนขาวจากการเผาเปลือกหอยนางรม และถ่านกัมมันต์จากการคาร์บอไนเซชัน (Carbonization) เปลือกแตงโมและกระตุ้นด้วยสารเคมีจนแปรสภาพ นำวัสดุไปทดสอบกับน้ำเสียสังเคราะห์โลหะหนักทั้งสามชนิด ได้แก่ ทองแดง ตะกั่ว และสังกะสี

ส่วนที่ 2 การทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างถ่านกัมมันต์และปูนขาวโดยเชื่อมผสานด้วยกากน้ำตาล โดยใช้อัตราส่วน 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, 9:1 และนำวัสดุมาเชื่อมผสานด้วยกากน้ำตาลจากอ้อยร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก นำไปทดสอบกับน้ำเสียสังเคราะห์ แล้วหาประสิทธิภาพการดูดซับโดยใช้เครื่อง AAS (Atomic Absorption Spectroscopy) หรือใช้สมการหาความเข้มข้นและประสิทธิภาพ

การออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์จะเป็นรูปทรงกระบอก มีรูพรุนมาก และมีขนาดตามมาตราฐานท่อระบายน้ำโดยทั่วไป เพื่อให้สามารถใส่เข้าไปยังบริเวณท่อและดูดซับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้การกำจัดโลหะหนักสะดวกมากยิ่งขึ้น และลดงบประมาณในการกำจัดโลหะหนัก เข้าเนื่องจากไม่ต้องจ้างบุคคลภายนอกมาบำบัดน้ำเสียภายในห้องปฏิบัติการเคมี