การพัฒนาแผ่นสติ๊กเกอร์จากไม้ไมยราบและเซลลูโลสแบคทีเรียที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อระงับกลิ่นเท้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนะกันต์ แสงนวล, จิดาภา วัฒนศิริ, นันทิชา สุวรรณมาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในยุคปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจดูแลในเรื่องของสุขภาพและเป็นบุคลิกภาพกันมากขึ้น ปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นบริเวณเท้าแม้จะไม่ใช่ปัญหาสุขภาพ แต่ก็สามารถส่งกลิ่นได้ไกลจนทำให้สร้างความรบกวนต่อบรรยากาศและคนรอบข้าง และยังทำให้บุคลิกภาพและความมั่นใจของผู้ที่มีปัญหาลดลงด้วย ปัญหากลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นบริเวณเท้านี้ มีสาเหตุเกิดได้จากหลายปัจจัยด้วยกัน แต่สาเหตุหลักกิดจากแบคทีเรียที่ทำปฏิกิริยากับเหงื่อรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น โดยมีแบคทีเรียที่ผลิตก๊าซที่มีกลิ่นเหม็นออกมาจนทำให้เกิดกลิ่นเท้า ได้แก่ Micrococcus sedentarius. เท้าของเราเป็นอวัยวะที่มีต่อมเหงื่อจำนวนมากเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆ ซึ่งเหงื่อที่ผลิตออกมาทำให้เท้าของเราเกิดความชุ่มชื้นและอ่อนนุ่ม ถ้าหากไม่มีเหงื่อผิวหนังบริเวณเท้าก็จะแตกและทำให้รู้สึกเจ็บเวลาเดิน โดยต่อมเหงื่อที่เท้าจะผลิตเหงื่อออกมาตลอดเวลา สามารถผผลิตออกมาได้มากถึง 4.5 ลิตรต่อสัปดาห์ จึงเพิ่มโอกาสให้เกิดกลิ่นเท้าจากการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมเพื่อบดบังกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อซึ่งอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังได้

กลุ่มผู้พัฒนาโครงงานจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแผ่นสติ๊กเกอร์สำหรับติดรองเท้าที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและป้องกันกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของรองเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพจากไม้ไมยราบและเซลลูโลสแบคทีเรียที่มีอนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยแผ่นสติ๊กเกอร์พัฒนาขึ้นมีราคาต้นทุนที่ต่ำเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ขายตามท้องตลาด อีกทั้งในโครงงานได้ใช้การสกัดอนุภาคซิลเวอร์นาโนโดยใช้วิธีการทางชีวภาพ( Biological approach ) เป็นวิธีที่ลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม