เครื่องเตือนและตรวจสอบระดับน้ำเกลืออัจฉริยะผ่านสมาร์ทโฟน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรลดา เกิดชาตรี, ภูมินทร์ จุตติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรมน รักษทิพย์, กาญจนาภรน์ ชูช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทนำ

การสร้างเครื่องเตือนน้ำเกลือหมด มีจุดประสงค์ เพื่อสร้างเครื่องมือที่สามารถส่งเสียงเตือนเมื่อสารน้ำเกลือที่กำลังให้ผู้ป่วยลดปริมาณลงจนถึงคอขวดซึ่งเป็นระดับที่ควรถอดสายน้ำเกลือออกจากผู้ป่วย การสร้างเครื่องเตือนน้ำเกลือหมด มีเงื่อนไขการทำงานคือ เมื่อมวลของถุงน้ำเกลือที่ลดลงเรื่อยๆในขณะปล่อยน้ำเกลือให้ผู้ป่วยเมื่อลดลงถึงจุดที่กำหนดแล้วออดไฟฟ้าต้องส่งเสียงเตือน ผู้ทำโครงงานได้ออกแบบและสร้างสำเร็จและนำไปทดลองใช้แล้ว ผลการใช้งานคือ เครื่องมีประสิทธิภาพทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ 100% แต่มีปัญหาบางประการด้านรูปแบบที่ไม่กะทัดรัด ผู้จัดทำโครงงานจึงทำการสร้างและพัฒนาอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว และการพัฒนาครั้งที่สองนี้ ยังอยู่ในขั้นการออกแบบแต่ยังไม่เสร็จสิ้น เมื่อเสร็จแล้วจะได้นำไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานต่อไป

1.ที่มาและความสำคัญ

การรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล บางกรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับน้ำเกลือซึ่งเป็นการให้สารน้ำเกลือเข้าไปทางหลอดเลือดดำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาในแพทย์แผนปัจจุบัน โรงพยาบาลบางแห่งมีเครื่องช่วยเตือนระดับน้ำเกลือเมื่อน้ำเกลือใกล้หมด แต่เครื่องเหล่านี้มีราคาแพง และต้องปฏิบัติโดยผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลให้ไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ป่วย โรงพยาบาลส่วนใหญ่จึงยังคงใช้พยาบาลในการดูแลการหมดของน้ำเกลือ บางครั้งผู้ป่วยบางรายก็ไม่มีญาติเฝ้า หรือมีญาติเฝ้า ญาติก็กังวลในการเฝ้าระวัง กลัวจะไม่ทันเห็น หรือในเวลากลางดึกญาติผู้เฝ้าก็กังวล บางครั้งจำนวนผู้ป่วยมีมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนแพทย์และพยาบาล ทำให้การดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึงทันท่วงที ผู้ป่วยบางคนรักษาตัวที่บ้าน ผู้เฝ้าไข้ก็อาจมีความวิตกกังวลเพราะกลัวน้ำเกลือหมดโดยไม่ทันเห็น กรณีที่น้ำเกลือหมดขวดโดยไม่ได้ถอดสายน้ำเกลือ ผลที่เกิดคือ เลือดของผู้ป่วยจะดันไหลกลับเข้าไปในสายน้ำเกลือ ทำให้เกิดอันตรายได้

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ประดิษฐ์ จึงต้องการประดิษฐ์เครื่องสำหรับเตือนก่อนที่น้ำเกลือจะหมดขวด โดยมีความจำเพาะคือ ราคาไม่แพง ที่ซื้อหาได้และใช้งานได้ง่ายและประสิทธิภาพ 100% ต้องให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ ต้องใช้งานได้ทั้งในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล ต้องใช้งานได้ทั้งผู้มีความเชี่ยวชาญคือบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ ได้มาถอดสายน้ำเกลือหรือเปลี่ยนขวดน้ำเกลือขวดใหม่ได้ก่อนที่จะเกิดอันตรายขึ้น ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยก็ยังสามารถลดความกังวลของผู้เฝ้าไข้ได้

 1. วัตถุประสงค์

  การประดิษฐ์เครื่องเตือนน้ำเกลือก่อนหมด มีวัตถุประสงค์ดังนี้

3.เพื่อประดิษฐ์เครื่องสำหรับเตือนเมื่อน้ำเกลือลดปริมาณลงถึงคอขวดให้มีประสิทธิภาพ 100%

4.เพื่อเป็นเครื่องที่ใช้กับโรงพยาบาลที่ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องเตือนน้ำเกลือหมดแบบที่มีราคาแพง เพื่อใช้ในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยจำนวนมากจำนวนพยาบาลน้อยและดูแลไม่ทั่วถึง และเพื่อใช้ได้กับผู้ป่วยที่รักษาที่บ้าน

 1. ปัญหา ในขณะกำลังให้สารน้ำเกลือแก่ผู้ป่วยทำอย่างไรให้ขวดน้ำเกลือที่มีน้ำเกลือลดลงถึงคอขวดไปกดบนสวิตซ์ของออดไฟฟ้าได้

 2. เงื่อนไข น้ำเกลือลดลง ขวดน้ำเกลือมวลน้อยลงถึงจุดกำหนด ออดไฟฟ้าส่งเสียงเตือน

  หลักการ แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทำต่อวัตถุ

 3. สมมุติฐาน ถ้าการลดลงของมวลของขวดน้ำเกลือมีผลทำให้ขวดน้ำเกลือมีการเคลื่อนที่ขึ้นแล้ววัตถุอีกชิ้นที่ผูกไว้อีกด้านของปลายเชือกเส้นเดียวกันซึ่งมวลเท่าเดิมจะเคลื่อนที่ต่ำลงมาและถ้าจัดระยะความยาวเชือกให้เหมาะสมกับจุดที่ติดตั้งสวิตซ์ออดไฟฟ้าแล้ว วัตถุที่ผูกไว้จะตกลงมากระทบสวิตซ์ทำให้ส่งเสียงเตือนได้

3.แผนภาพ

B

A

 1. ขวดใส่น้ำเปล่า 800 ml

 2. ออดไฟฟ้าตัวส่งสัญญาณ (จะส่ง

สัญญาณไปยังตัวรับ (4) ตกลงมา

กดด้านบน )

 1. ออดไฟฟ้าตัวรับสัญญาณ (จะส่งเสียง

  เตือนเมื่อเมื่อขวดน้ำตกลงบน (3)

 1. ถุงน้ำเกลือ 1000 ml

4.หลักการทำงาน

3)ตอนแรกที่ยังไม่ปล่อยน้ำเกลือ ขวดน้ำเกลือทางซ้ายกับขวดน้ำทางขวาอยู่นิ่ง แสดงว่าแรงลัพธ์สองด้านเป็น 0

4)เมื่อปล่อยน้ำเกลือให้ผู้ป่วย น้ำเกลือไหลออกเรื่อยๆ น้ำหนักของขวดน้ำเกลือจะค่อยๆน้อยลงในขณะที่น้ำหนักของขวดน้ำทางขวามือเท่าเดิม แต่ในช่วงแรกขวดน้ำทางขวามือจะยังไม่เลื่อนลง เพราะมีแรงเสียดทานสถิตเกิดขึ้นที่จุด A และ B ในทิศตรงข้ามกับทิศการเคลื่อนที่ของขวดน้ำ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นเมื่อรวมกับแรงจากน้ำหนักของขวดน้ำเกลือยังคงทำให้แรงลัพธ์เป็น 0 แต่เมื่อน้ำเกลือถูกปล่อยออกไปมากขึ้นเรื่อยๆแรงที่เกิดจากน้ำหนักของขวดน้ำเกลือลดลงและแรงเสียดทานซึ่งแปรผันตรงกับน้ำหนักของขวดน้ำเกลือก็ลดลงด้วย เมื่อถึงจุดหนึ่ง แรงดึงลงทางขวาจากขวดน้ำเปล่ามากกว่า แรงดึงลงทางซ้ายของขวดน้ำเกลือ ขวดน้ำเปล่าจึงตกลงมากดบนสวิตซ์ไฟฟ้า ออดไฟฟ้าทำงานจึงเกิดเสียงดังขึ้น

 1. เป้าหมายของโครงงานสร้างเครื่องเตือนน้ำเกลือหมดที่มีประสิทธิภาพ 100%

 2. วัสดุที่ใช้

  การประดิษฐ์ เครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอย่างง่าย มีวัสดุที่ใช้ดังต่อไปนี้

8.เสาแขวนถุงน้ำเกลือ จำนวน 1 เสา

9.ออดไฟฟ้าไร้สาย จำนวน 1 อัน

10.ถุงน้ำเกลือขนาด 1000 ml จำนวน 1 ถุง

11.ถุงน้ำเกลือขนาด 500 ml จำนวน 1 ถุง

12.ถุงใส่น้ำเกลือขนาด 100 ml

13.ขวดใส่น้ำขนาด 800 ml จำนวน 1 ขวด

14.เชือกไนล่อน ยาว 1 เมตร

 1. งบประมาณ

  การประดิษฐ์ เครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอย่างง่าย มีงบประมาณทั้งหมดดังนี้

1.เสาแขวนถุงน้ำเกลือ 1290 บาท

2.ออดไฟฟ้าไร้สาย 289 บาท

รวม 1579 บาท

 1. ขั้นตอนการผลิตสิ่งประดิษฐ์และวิธีใช้งาน

4.ขั้นตอนการผลิต

4.1เตรียมอุปกรณ์ คือ

-เสาน้ำเกลือ ออดไฟฟ้า ขวดน้ำพลาสติกขนาด 800 ml เชือกไนล่อนยาว 1 เมตร

 1. ประกอบอุปกรณ์

4.1.1ผูกเชือกไนล่อนปลายด้านหนึ่งกับขวดพลาสติกที่ใส่น้ำสะอาดไว้เต็มขวด 800 ml ปลายอีกด้านหนึ่งกับถุงน้ำเกลือขนาด 1000 ml

4.1.2นำเชือกไนล่อนที่ผูกแล้วจากข้อ 1.2.1 ไปวางบนเสาน้ำเกลือ

1.2.3 จัดให้ขวดน้ำและถุงน้ำเกลืออยู่ในระดับเดียวกัน

1.2.4 นำตัวส่งสัญญาณออดไฟฟ้าไปติดตั้งบนมือจับเสาน้ำเกลือ ตามรูป

1.2.5 ต่อสายน้ำเกลือกับขวดน้ำเกลือ แล้วปล่อยน้ำเกลือให้ไหลออก รอจนกว่าน้ำเกลือลดระดับคอขวด ณ จุดนี้ ขวดน้ำต้องตกลงกดบนสวิตซ์ของออดไฟฟ้าทันที ซึ่งต้องทดลองซ้ำหลายๆครั้งโดยการเปลี่ยนตัวแปรที่มีผลต่อการตกของขวดน้ำ คือ ความยาวเชือก ปริมาตรน้ำในขวด และตัวแปรตามคือปริมาตรน้ำเกลือที่เหลือ เพื่อหาระยะความยาวเชือก และ ปริมาตรน้ำในขวดที่พอดีที่จะทำให้น้ำเกลือเหลือเหนือคอขวดเล็กน้อยคือ 50 ml และ ขวดน้ำตกลงบนสวิตซ์ของออดไฟฟ้าทันที

1.2.6 สาเหตุที่ใช้ขวดน้ำ เพราะ ในการทดลองต้องมีการทดลองซ้ำหลายครั้งเพื่อหาจุดพอดีของน้ำหนักที่ใช้ การใช้ขวดใส่น้ำ ทำให้สามารถปรับเพิ่มลดปริมาณน้ำได้ง่าย และเมื่อได้จุดที่น้ำหนักของน้ำในขวดที่พอดีกับการตกลงบนออดไฟฟ้าเมื่อน้ำเกลือลดลงเหลือปริมาณที่กำหนดแล้ว จะนำค่าน้ำหนักของขวดใส่น้ำนี้ ไปทำเป็นตุ้มเหล็กหรือทำด้วยปูนซิเมนแทนขวดน้ำ จะใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น

3)การทดลองเพื่อหาความยาวเชือกที่พอดี

ตัวแปรต้น ความยาวเชือก

ตัวแปรตาม ปริมาตรน้ำเกลือในถุงน้ำเกลือ

ตัวแปรควบคุม ปริมาตรน้ำเปล่า

4)การทดลองเพื่อหาปริมาตรน้ำที่พอดี

ตัวแปรต้น ปริมาตรน้ำเปล่า

ตัวแปรตาม ปริมาตรน้ำเกลือในถุงน้ำเกลือ

ตัวแปรควบคุม ความยาวเชือก

ทำข้อ 1) และ 2) กับถุงน้ำเกลืออีกสองขนาดคือ ขนาด 500 ml และ ขนาด 100 ml

1.2.7 จากการทดลองพบว่า เมื่อใช้เครื่องเตือนน้ำเกลือก่อนหมด กับถุงน้ำเกลือขนาด 1000 ml ต้องใช้ความยาวเชือก 62 cm น้ำ 800 ml เมื่อใช้เครื่องกับถุงน้ำเกลือขนาด 500 ml ต้องใช้ความยาวเชือก 61 cm น้ำ 800 ml เมื่อใช้เครื่องกับถุงน้ำเกลือขนาด 100 ml ต้องใช้เชือกยาว 59 cm น้ำ 400 ml จึงจะเป็นความยาวเชือกและมวลของน้ำที่พอดีในการทำให้เครื่องทำงานได้ ดังแสดงด้วยตาราง

ตารางที่ 7 แสดงความสัมพันธ์ของความยาวเชือกและปริมาตรน้ำที่ทำให้ขวดน้ำตกลงบนสวิตซ์ออดไฟฟ้าพอดี

ขนาดถุงน้ำเกลือ (ml)ความยาวเชือก (cm)ปริมาตรน้ำที่ใช้ถ่วง (ml)

100062800

50061800

10059400

 1. วิธีใช้งาน

4.2กรณีใช้กับขวดน้ำเกลือขนาด 1000 ml

4.2.1นำขวดน้ำเกลือผูกกับเชือกความยาว 62 cm ปลายเชือกด้านหนึ่ง ขวดน้ำพลาสติกที่ใส่น้ำไว้ 800 ml ผูกกับปลายเชือกอีกด้านหนึ่ง

4.2.2ปล่อยสารน้ำเกลือตามขนาดที่กำหนดในการให้น้ำเกลือตามปกติ

4.2.3เมื่อน้ำเกลือลดระดับไปจนถึงที่กำหนดไว้คือเหลือเหนือคอขวดเล็กน้อย ออดจะส่งเสียงเตือน ทำให้ผู้ดูแลสามารถรู้ได้

2.2 กรณีใช้กับขวดน้ำเกลือ ขนาด 500 ml 100 ml วิธีใช้เหมือนข้อ 2.1 โดยถุงน้ำเกลือขนาด500 ml สามารถใช้น้ำ 800 ml ความยาวเชือก 61 cm ส่วนน้ำเกลือขนาด 100 ml ต้องใช้น้ำที่เป็นตัวถ่วง 400 ml ความยาวเชือก 59 cm (ทั้งนี้เป็นค่าเฉพาะกับชนิดเชือกและลักษณะผิวของโลหะที่ทำตะขอแขวนน้ำเกลือ )

 1. ผลการทดสอบการใช้งาน

4.3จากการทดลองใช้งาน ในสถานการณ์สมมุติจำนวน 20 ครั้ง เครื่องเตือนสามารถเตือนได้ตรงตามกำหนด ทั้ง 20 ครั้ง ถือว่ามีประสิทธิภาพ 100% สามารถนำไปเป็นต้นแบบใช้ได้จริง

4.4ได้นำชิ้นงานไปให้ผู้เชี่ยวชาญในการให้น้ำเกลือผู้ป่วยคือพยาบาล ที่โรงพยาบาลนครินทร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ท่าน พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเชื่อมั่น พบว่า มีค่าความเชื่อมั่นในระดับ 4 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน แต่ค่าความเหมาะสม ได้ 2.5 จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน เพราะเหตุผลว่า การใช้เชือกน่าจะทำให้ไม่สะดวก เกะกะ เชือกและโลหะที่แขวนเชือกของเสาน้ำเกลือเมื่อใช้ไปหลายครั้งค่าความฝืดอาจเปลี่ยนไป มีผลทำให้ ค่าความยาวเชือกกับน้ำหนักน้ำที่ใช้อาจไม่แน่นอน

เครื่องเตือนน้ำเกลือหมดรูปแบบที่ 1 มีประสิทธิภาพการทำงาน 100% แต่รูปแบบไม่กะทัดรัด เคลื่อนย้ายไม่สะดวก มีปัญหาล่าช้าในการเปลี่ยนถุงน้ำเกลือ และเมื่อใช้ซ้ำหลายๆครั้งอาจมีความไม่แน่นอนจากการที่พื้นผิวสัมผัสของเชือกและของโลหะที่แขวนเปลี่ยนไป

 1. การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา

ปัญหาของปรับปรุงพัฒนา พัฒนาเครื่องเตือนน้ำเกลือหมดจากการสร้างครั้งแรกให้มีรูปแบบกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก แต่มีประสิทธิภาพการทำงาน 100% เหมือนเดิม

4.2 เป้าหมาย เครื่องเตือนน้ำเกลือหมดที่มีรูปแบบกะทัดรัด เคลื่อนย้ายสะดวก และมีประสิทธิภาพการทำงาน 100%

4.3 การแก้ปัญหา

4.3.1 ไม่ใช้เชือก

4.3.2 ใช้การเคลื่อนตัวของลวดสปริงที่หดตัวขึ้นเมื่อน้ำหนักของถุงน้ำเกลือลดลง

4.3.3 การหดตัวของลวดสปริงสัมพันธ์กับการลดลงของน้ำเกลือ ดังนั้น ลวดสปริงต้องมีผลต่อการทำให้ออดไฟฟ้าส่งเสียงเตือน

4.3.4 จึงต้องติดตั้งสวิตซ์ของออดไฟฟ้าไว้ด้านบนใกล้กับขดลวดสปริง เมื่อขดลวดสปริงหดตัวเลื่อนขึ้นไปจะ ชนสวิตซ์ของออดไฟฟ้า ทำให้ออดไฟฟ้าส่งเสียงเตือน

สมมุติฐาน เพราะขวดน้ำเกลือที่น้ำเกลือถูกปล่อยออกไปจะมีมวลน้อยลงเรื่อยๆซึ่งถ้าแขวนขวดน้ำเกลือไว้ด้วยขดลวดสปริงจะทำให้ขดลวดสปริงหดสั้นขึ้น ดังนั้นถ้าตั้งค่าระยะให้เหมาะสมระหว่างสวิตซ์ของออดไฟฟ้ากับขวดน้ำเกลือ ณ จุดที่น้ำเกลือเหลือที่ระดับคอขวด จะทำให้ขวดน้ำเกลือเคลื่อนที่ขึ้นไปกระทบกับสวิตซ์แล้วออดไฟฟ้าก็จะทำงานและส่งเสียงเตือนได้

อุปกรณ์ที่ประกอบไว้ในกรอบสี่เหลี่ยมจะแขวนไว้กับที่แขวนของเสาน้ำเกลือ สามารถถอดออกนำไปใช้กับเสาน้ำเกลืออันอื่นๆได้โดยสะดวก หรือถ้าไม่มีเสาน้ำเกลือจะแขวนไว้กับอะไรก็ได้ที่อยู่ในระดับสูงประมาณเดียวกันกับเสาน้ำเกลือ เลือกขดลวดสปริงที่สามารถทำงานพอดีกับถุงน้ำเกลือทั้งสามขนาดคือ 1000 ml 500ml 100ml

การวิเคราะห์ข้อมูล/แผนการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์

1.นำเครื่อง ไปทดสอบประสิทธิภาพในสถานการณ์จำลอง ปล่อยน้ำเกลือลงในถังน้ำรองรับ รอเมื่อน้ำเกลือลดระดับลงจนถึงคอขวด นับครั้งทดสอบจำนวน 50 ครั้ง กับจำนวนครั้งที่ออดไฟฟ้าส่งเสียงเตือน บันทึกผล นำผลไปวิเคราะห์ ด้วยค่าเฉลี่ยและร้อยละ

2.นำเครื่องไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ถึง ความเชื่อมั่นและความเหมาะสมของรูปแบบ ในการใช้งานในสถานการณ์จริง

3.นำเครื่องไปทดลองใช้จริงกับผู้ป่วย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.เครื่องเตือนน้ำเกลือหมด สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องที่ใช้กับโรงพยาบาลทั่วไปที่ไม่มีงบประมาณใน

การจัดซื้อเครื่องเตือนน้ำเกลือหมดแบบที่มีราคาแพง ใช้ในโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยจำนวนมากจำนวนพยาบาลน้อยและดูแลไม่ทั่วถึง และใช้ได้กับผู้ป่วยที่รักษาที่บ้านเพราะเสียงเตือนจะช่วยลดความกังวลของผู้เฝ้าไข้ได้ และมีประสิทธิภาพการทำงาน 100%

 1. สิ่งประดิษฐ์ เครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอย่างง่าย ใช้วัสดุหาง่าย ใช้หลักการทำงานอย่างง่าย

ไม่ซับซ้อน และสามารถติดตั้งกับเสาแขวนน้ำเกลือได้ง่ายหรือแขวนกับสิ่งอื่นโดยไม่ต้องใช้เสาน้ำเกลือก็ได้ บุคคลทั่วไปก็สามารถนำไปประดิษฐ์ใช้เองได้ ราคาต้นทุนไม่แพง และสามารถใช้กับขวดน้ำเกลือถึง 3 ขนาด คือ 100 ml 500 ml และ 1000 ml

 1. สวิตซ์ของออดไฟฟ้าไร้สาย ระยะทางควบคุมในการทำงานจากสวิตซ์ไปยังออด ไกลเป็นระยะทาง 30 เมตร ถือว่าไกลพอสมควร เครื่องเตือนมีเสียงเตือนหลายแบบสามารถเลือกได้ตามความพอใจ

 1. สิ่งประดิษฐ์ เครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอย่างง่าย สามารถลดภาระงาน พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่พยาบาล ซึ่งปกติแล้ว พยาบาลต้องคอยดูแลปริมาณน้ำเกลือที่อยู่ในขวด เพื่อไม่ให้สารน้ำเกลือหมดก่อนถอดซึ่งส่งผลให้เกิดการอุดตันของ ปลายเข็ม หรือเกิดการไหลย้อนกลับของเลือดเข้าไปในสายน้ำเกลือ

 2. สิ่งประดิษฐ์ เครื่องเตือนน้ำเกลือหมดอย่างง่าย น่าจะช่วยลดระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติที่ได้รับสารน้ำเกลือได้