การศึกษาอิทธิพลของแสงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระของผักไมโครกรีนโดยใช้ทฤษฏีบทเรขาคณิตและภาคตัดกรวย (ไฮเพอร์โบลา)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติธัช สิงหกาญจน์, ชวดล ศิลปนวการ, กัลยรัตน์ ทัศน์สมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิญากรณ์ น่วมอิ่ม, อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันผักไมโครกรีนได้รับความนิยมในหมู่คนรัก ปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษ ในการผลิตแต่ละรุ่นใช้ระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์ ผักไมโครกรีนเป็นทางเลือกสำหรับคนที่รักสุขภาพ ปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษ โดยการผลิตแต่ละรุ่นใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ผักไมโครกรีนเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผักไมโครกรีนหลายชนิดมีปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่าผักที่มีการเจริญเติบโตเต็มวัยแล้ว โดยผักไมโครกรีนอุดมไปด้วยสารประเภท antioxidant ซึ่งมีมีคุณสมบัติสามารถต้านอนุมูลอิสระและการล้างสารพิษได้ นอกจากนี้ยังมีสารซัลโฟราเฟน เมื่อสารซัลโฟราเฟนถูกสะสมในเนื้อเยื่อจะสามารถออกฤทธิ์ต้านมะเร็ง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผักไมโครกรีนคือ ความเข้มแสง ความเข้มแสงที่เหมาะสมจะทำให้ต้นกล้าแข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดี เราจึงนำคณิตศาสตร์เรื่องไฮเปอร์โพลา ในการวิเคราะห์ความส่องสว่างและความเข้มแสงของหลอดไฟที่เราเลือกใช้เทียบกับตำแหน่งจัดวางพืช โดยเราเลือกศึกษาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เทียบกับหลอด LED โดยเอาทฤษฏีไฮเพอร์โพลามาวิเคราะห์วิเคราะห์ความส่องสว่างและบริเวณความเข้มแสงของหลอดไฟ นำทฤษฏีบทเรขาคณิตมาวิเคราะห์เพื่อวางตำแหน่งการติดตั้งให้พืชได้รับแสงที่เหมาาะสมต่อสภาวะการเจริญเติบโตและการสังเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระ โดยเราควบคุมความชื้น อุณหภูมิ เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และลดการใช้พลังงานให้มากที่สุด