การศึกษาเปรียบเทียบการลดไขมันด้วยสารสกัดจากพืชที่มีสารฟลาโวนอยด์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุติมา มุ่งห้องกลาง, จุรีรัตน์ ปลั่งกลาง, พัณณิตา กล้าแข็ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา เมยกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์