เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พืชท้องถิ่นในอำเภอโนนสูงต่อการยับยั้งเชื้อรา Collectotrichum gloeosporioides ทีเป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนสในผลพริก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิทญ์ ศรีนาค, กฤษณพล เสือนาค, ธนานุวัฒน์ เทียบกลาง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา เมยกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์