การเพิ่มประสิทธิภาพการห่อหุ้มแบคทีเรียโพรไบโอติกด้วยแคลเซียมอัลจิเนตร่วมกับสาหร่ายผมนาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาตาวี มะรุมดี, ชนากานต์ โกสิยพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิตยา อัมรัตน์​, ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่ทำให้สุขภาพของมนุษย์มีความอ่อนแอลง ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆมากมาย ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร ดังนั้นอาหารที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จึงถูกให้ความสำคัญโดยเฉพาะอาหารที่มีการเติมแบคทีเรียกลุ่มโพรไบโอติก (probiotic) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยช่วยปรับสมดุลของจุลินทรีย์ในร่างกายหากได้รับในปริมาณที่เหมาะสม การรอดชีวิตของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากโพรไบโอติกที่มีชีวิตจะสามารถก่อตัวและเพิ่มจำนวนในลำไส้ใหญ่และช่วยเพิ่มปริมาณแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคในร่างกาย ทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายได้ ก็ต่อเมื่อเชื้อที่รอดชีวิตมีปริมาณมากเพียงพอ ซึ่งการรอดชีวิตของโพรไบโอติกก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนั้นจึงมีการนำวิธีไมโครเอนแคปซูเลชัน (microencapsulation) ซึ่งเป็นวิธีในการห่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์ เพื่อช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียจากสภาพแวดล้อมภายนอกเซลล์ เมื่อต้องอยู่กับอาหารที่มีสภาวะไม่เหมาะสมต่อการรอดชีวิต ซึ่งสาหร่ายผมนางสามารถนำมาสกัดเป็นวุ้นเพื่อห่อหุ้มแบคทีเรียโพรไบโอติกได้ ดังนั้นการศึกษานี้เป็นการห่อหุ้มแบคทีเรียโพรไบโอติกด้วยวิธีไมโครเอนแคปซูเลชันโดยแคลเซียมอัลจิเนตร่วมกับสาหร่ายผมนางเพื่อเพิ่มการรอดชีวิตของโพรไบโอติกในสภาวะต่างๆ ในทางเดินอาหาร รวมทั้งการศึกษาการทนต่อกรดและเกลือน้ำดีที่ความเข้มข้นต่างๆ และปัจจัยที่มีผลต่อเซลล์ที่ถูกห่อหุ้ม