การศึกษารูปแบบของแผ่นซับเสียงและเพิ่มประสิทธิภาพของแผ่นซับเสียงจากน้ำยางพาราด้วยเส้นใยจากพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิ​รวัฒน์​ ศรีพรหม, เกริกเกียรติ อมาตยกุล, สุวิจักขณ์ ทัศคร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย ดวงคำน้อย, นายศรสนั่น นนที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

-โครงงานการศึกษารูปแบบของแผนซับเสียงและเพิ่มประสิทธิภาพของแผนซับเสียงจากน้ํายางพาราดวยเสนใยจากสับปะรดมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความเขมเสียงจากแผนดูดซับเสียงทั้ง3รูปแบบโดยกลุมของพวกเราไดทําการนําเสนใยสับปะรดและน้ํายางพารามาขึ้นรูปเปนแผนดูดซับเสียงสมมติฐานไดวาแผนดูดซับเสียงรูปแบบคลื่นจะมีความสามารถในการดูดซับเสียงไดดีกวารูปแบบเรียบและแบบแผงไข ในวิธีการดําเนินงานนั้นไดทําการทดสอบเพื่อศึกษาระดับความเขมเสียงจากแผนดูดซับเสียงทั้ง3รูปแบบ​คือแบบเรียบแบบคลื่นแบบแผงไข จากการทดลองพบวาแผนดูดซับเสียงในรูปแบบแผงไขมีความสามารถในการดูดซับเสียงไดดีกวารูปแบบเรียบและรูปแบบคลื่น