การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทำเบาะรองนอนจากเส้นใยผักตบชวาเคลือบยางพารา สำหรับลดปัญหาแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธันย์สุตา ปิติเรืองสิทธิ์, เนติธร สังข์สัมฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของวัสดุทำเบาะรองนอนจากเส้นใยผักตบชวาเคลือบ

ยางพารา

สำหรับลดปัญหาแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียง

ผู้วิจัย : นางสาวธันย์สุตา ปิติเรืองสิทธิ์ , นางสาวเนติธร สังข์สัมฤทธิ์

ครูที่ปรึกษาโครงงาน : คุณครูศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์

สถานศึกษา : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

อีเมลล์ : tunsuta.piti@pccbr.ac.th , netithon.sung@pccbr.ac.th

เนื่องจากในปัจจุบันสถิติแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆปีจึงต้อง

มีการคิดอุปกรณ์ที่ช่วยในการลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงขึ้นเพื่อลดจำนวนของ

ผู้ป่วยติดเตียงและช่วยให้สถิติในปีต่อๆไปมีแนวโน้มลดลง

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบคุณสมบัติของเบาะรองนอนจาก

เส้นใยผักตบชวาเคลือบยางพาราเพื่อลดปัญหาแผลกดทับในผู้ป่วยติดเตียงด้วยการนำ

ผักตบชวามาเพิ่มคุณสมบัติการระบายอากาศ

ทำการทดลองทำเบาะรองนอนด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบดันลอป(Dunlop)เป็น

กระบวนการผลิตโฟมยางธรรมชาติ โดยอาศัยหลักการตีน้ำยางให้เกิดฟองอากาศ และใช้

สารก่อเจลอย่างช้า ๆ ( delayed-action gelling agent ) ที่มีชื่อว่า sodium silicofluoride

ในการทําให้ฟองเซ็ตตัว จากนั้นนำเบาะรองนอนที่ได้ไปทดสอบคุณสมบัติ โดยด้านแรกคือ

ด้านการคืนรูปร่าง ทดสอบโดยการนำขวดน้ำไปตั้งไว้บนเบาะรองนอน 3 ครั้ง ครั้งละ10นาที

และด้านการกระจายน้ำหนัก ทดสอบโดยการนำไข่ดิบไปวางไว้บนเบาะรองนอนและใช้หลังมือ

ออกแรงกดทับไข่

ผลการทดลองพบว่า การทดสอบการคืนรูปร่างของเบาะรองนอนนั้น ชนิดที่เป็นเส้นใย

มีค่ายังมอดูลัส เท่ากับ 523.015 mm. และชนิดที่เป็นท่อน มีค่ายังมอดูลัส เท่ากับ 589.338 mm.

สรุปได้ว่าเบาะรองนอนที่ผสมผักตบชวาชนิดท่อนมีประสิทธิภาพที่ทนต่อแรงดึงมากกว่าเบาะรองนอน

ที่ผสมผักตบชวาชนิดเส้นใย