การศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะของไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งน้ำทิ้งในโรงอาหารโรงเรียนสตรีศึกษา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เมธาพร แก้วสวนจิก, จิราวรรณ แสนลุน, ธชมนวรรณ ศรีสุขกาญจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิกุล แผนสุพัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม ศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของไคโตซานในการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งน้ำทิ้งในโรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอรี่ ซึ่งหอยเชอรี่พบมากในภาคอีสาน เป็นวัสดุเหลือทิ้ง และมีคุณสมบัติในการบำบัดน้ำเสีย

โดยไคโตซานจะจับกับไขมันและสารที่เป็นประจุลบทำให้ตกตะกอน และสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยจะวัดประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจาก การวัดปริมาณไขมัน ค่าph และปริมาณออกซิเจนในน้ำ รวมทั้งกลิ่นของน้ำ ทั้งก่อนและหลังใส่ไคโตซาน