การศึกษาและวิเคราะห์ผลของปัจจัยทางกายภาพของกระเป๋าและลักษณะการสะพายกระเป๋าที่ส่งผลต่ออาการปวดหลังและต้นคอของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี โดยใช้หลักการทางกลศาสตร์เบื้องต้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐานทัพ เชื้อเชิดพงษ์, ภูริวัฒน์ สาภักดี, ภพ ศุภสรณ์ธาดา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนัส สิทธิโชคธรรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสำรวจข้อมูลของนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรีเกี่ยวกับความถี่ ตำแหน่ง และระดับความรุนแรงในการปวดหลังอันเนื่องมาจากการสะพายกระเป๋าโรงเรียน โดยอิงจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน 170 คน จากจำนวนนักเรียนโรงเรียนนี้ทั้งหมด 720 คน พบว่ามีความถี่ในการปวดและมีตำแหน่งในการปวดที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่พบว่า นักเรียนมีความถี่ในการปวดอยู่ที่ 1-3 วันต่อสัปดาห์ และตำแหน่งในการปวดคือ Trapezius (บริเวณช่วงไหล่) และมีนักเรียนบางส่วน ที่ปวดบริเวณ Lattissimus Dorsi (กล้ามเนื้อหลังด้านล่าง) และบริเวณส่วนอื่นๆ ของแผ่นหลัง ทางกลุ่มผู้วิจัยจึงได้วางแผนและกำหนดขอบเขตในการศึกษา โดยทำการเก็บข้อมูลปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจำนวน 12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปวด ได้แก่ ระยะเวลาเฉลี่ยในการสะพายกระเป๋าต่อวัน ลักษณะการสะพายกระเป๋า(สะพายข้างซ้าย ข้างขวา หรือทั้งสองข้าง) รูปแบบการจัดสัมภาระในกระเป๋า (เรียงลำดับ หรือ ไม่เรียงลำดับ และ การเปรียบเทียบน้ำหนักของสัมภาระในกระเป๋าส่วนหน้าและกระเป๋าส่วนหลัง) ส่วนสูง น้ำหนัก เพศ อายุ ความกว้างและความยาวแผ่นหลัง น้ำหนักกระเป๋า ความยาวของสายกระเป๋าข้างซ้ายและข้างขวาและลักษณะการยืน ซึ่งข้อมูลที่เก็บได้จากกลุ่มตัวอย่าง จะถูกจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ จากนั้นใช้หลักการทางกลศาสตร์ในการอภิปรายถึงแรงต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสะพายกระเป๋าเชื่อมโยงกับข้อมูลการปวด รวมถึงหาแนวทางแก้ไขที่ถูกต้องต่อไป